Kari­je­ra u adi­con®

Vaš rad, vaše vri­jed­nos­ti: zajed­no gra­di­mo sta­bil­nost

O adicon®-u

adi­con® nije samo naše ime, ono pred­stav­lja i našu misi­ju: ​​stva­ra­ti VREDNOSTI – odr­ža­va­ti VREDNOSTI. Nekret­ni­ne su više od samih zgra­da; one su vred­ni delo­vi naših živo­ta i našeg druš­tva. Naš pre­da­ni tim moti­vi­sa­nih lju­di sva­ki dan stras­tve­no radi kako bi osi­gu­rao da se ova vred­nost ne samo odr­ži, već i nas­ta­vi ras­ti. Više od 30 godi­na bili smo na čelu indus­tri­je, pla­ni­ra­ju­ći i imple­men­ti­ra­ju­ći ino­va­tiv­na reše­nja za vodo­ot­por­ne kons­truk­ci­je i nji­ho­vu obno­vu.

Šta radi­mo?

Naša struč­nost zas­ni­va se na dubo­kom zna­nju naših inže­nje­ra, koji razvi­ja­ju dobro osmiš­lje­na reše­nja za zap­ti­va­nje i obno­vu (reno­vi­ra­nje i sani­ra­nje) zgra­da. Ove pla­no­ve širom zem­lje spro­vo­de naši iskus­ni maj­sto­ri sa naj­vi­šim stan­dar­di­ma kva­li­te­ta. Naš por­t­fo­lio govo­ri sam za sebe – medju našim zado­volj­nim kli­jen­ti­ma su vode­će gra­dje­vin­ske kom­pa­ni­je, kom­pa­ni­je za razvoj pro­je­ka­ta, kom­pa­ni­je za uprav­lja­nje nekret­ni­na­ma, kao i jav­ni kli­jen­ti i pri­vat­ne oso­be.

Zašto bas adi­con®?

Nudi­mo više od samog rad­nog mes­ta. S nama ćeš pos­ta­ti deo veli­ke poro­di­ce u kojoj je sva­ki poje­di­nac važan i cenjen. Pro­mo­vi­še­mo lič­ni i pro­fe­si­onal­ni razvoj naših zapos­le­nih i nudi­mo rad­ni odnos teme­ljen na pošto­va­nju, priz­na­nju i kon­ti­nu­ira­nom uče­nju. Zajed­no ne radi­mo samo na pro­jek­ti­ma, već i na buduć­nos­ti u kojoj se stva­ra­ju i odr­ža­va­ju vred­nos­ti – za nas i budu­će gene­ra­ci­je.

Naše vrli­ne

Raz­no­li­kost. U adicon®-u veru­je­mo da je raz­no­li­kost ključ kre­ativ­nos­ti, ino­va­tiv­nos­ti i izvr­s­nos­ti. Naš tim se sas­to­ji od 13 žena i 75 muška­ra­ca koji su raz­li­či­tih naci­onal­nos­ti i zajed­no nude više od 1000 pri­li­ka za susre­te s lju­di­ma i pro­na­la­že­nje indi­vi­du­al­nih reše­nja po meri.

Dođi kod nas!

Ako želiš da pos­ta­neš deo kom­pa­ni­je koja je pre­da­na stva­ra­nju i odr­ža­va­nju vred­nos­ti i ako želi­te da radiš u raz­no­li­kom okru­že­nju sa podr­škom, onda je adi­con® pra­vo mes­to za tebe.

Radu­je­mo se susre­tu s´ tobom!

Dola­zak je olak­šan

Vaš poče­tak nam je važan

U adicon®-u razu­me­mo da pre­se­lje­nje u novi grad ili čak novu zem­lju može biti ogro­man iza­zov. Zato ti nudi­mo sve­obu­hvat­ne pogod­nos­ti kako bi tvoj pre­laz bio što lak­ši i ugod­ni­ji.

  • Pomo­ći ćemo ti da pro­na­dješ i opre­miš svoj stan.
  • Nudi­mo ti pomoć u admi­nis­tra­tiv­nim pos­tup­ci­ma, uklju­ču­ju­ći i pro­me­nu vozač­ke dozvo­le
  • Kod nas ćeš pro­na­ći oso­bu za kon­takt za sve tvo­je lič­ne nedo­umi­ce.
  • Od nas ćeš dobi­ti služ­be­ni tele­fon.
  • Obu­ča­va­će te kole­ge na tvom mater­njem jezi­ku (srp­sko-hrvat­skom).
  • Narav­no, pla­tu ispla­ću­je­mo na vre­me. To nam je važ­no.

U dobrim ruka­ma od prve minu­te!

Anja Despotovic
“Kom­pa­ni­ju adi­con doživ­lja­vam kao veli­ku poro­di­cu koja se dobro sla­že i radi zajed­no.”
Anja

Uče­nik na zana­tu od 07.08.2023- živi 2 godi­ne u Nemač­koj

Otka­ko sam došao u Nje­mač­ku 2009. godi­ne, jezik mi je bio naj­ve­ći iza­zov. Ali otkad sam počeo radi­ti u adicon‑u, nisam samo pro­na­šao posao, već i zajed­ni­cu koja mi je pomo­gla prev­la­da­ti jezič­nu bari­je­ru.
Ermin

Zapos­len od 01.02.2020

Ermin Jasarevic

Tre­nut­no tra­ži­mo:

  • Gra­đe­vin­ski radnici/monteri (m/ž/d)* [puno rad­no vre­me 40 sati nedelj­no]
  • Služ­be­ni­ci za uprav­lja­nje kan­ce­la­ri­ja­ma (m/ž/d)*
  • Uče­nik na zana­tu- spe­ci­ja­list maga­cin­ske logis­ti­ke (rad u maga­ci­nu) (m/ž/d)* (3 dana u kom­pa­ni­ji, 2 dana u ško­li-pla­će­no)
  • Uče­nik na zana­tu- gra­đe­vin­ski radnik/monter (m/ž/d)* (3 dana u kom­pa­ni­ji, 2 dana u ško­li-pla­će­no)

*Dobro­doš­li su svi lju­di, bez obzi­ra na pol, naci­onal­nost, boju kože, veru i sek­su­al­nu ori­jen­ta­ci­ju

Tvo­ja pri­ja­va:

Započ­ni svo­je puto­va­nje s nama – direk­t­no i jed­nos­tav­no

Na kom jezi­ku može­mo da raz­go­va­ra­mo sa tobom?

Pro­ces pri­ja­ve:

Korak 1

Poša­lji­te pri­ja­vu

Poša­lji nam svo­ju pri­ja­vu i naj­važ­ni­ji korak je naprav­ljen.

Korak 2

Povrat­na poru­ka

Kon­tak­ti­ra­će­mo te za neko­li­ko dana na tvom jezi­ku i oba­vi­ti raz­go­vor sa tobom.

Korak 3

Poče­tak sa adi­con®

Ako je sve u redu za tebe i nas, može­mo zapo­če­ti odmah.